معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

 موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

مقدمه

برگزاری  پنج دوره همایش تخصصی (علمی-پژوهشی) در زمینه تخصصی معماری داخلی و دکوراسیون در مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان رهیافت های فراوانی داشت که تحلیل و بررسی نتایج عملیاتی آن انرژی و فرصت فراوان می طلبد. این بار در آغاز برگزاری ششمین دوره دیدگاه و چشم انداز برگزارکنندگان و دبیران همایش در بخش های مختلف، مبتنی بر اتکاء بر رویکردهای مهارتی در حرفه طراحی معماری داخلی و دکوراسیون است، چرا که اساس راهبردهای مدیریتی و دیدگاه های مؤسسین دانش پژوهان بر مبنای افزایش توانمندی دانش پذیران در محیط های اجرایی و حرفه ای است.

تحقق این دیدگاه بی تردید مبتنی بر پردازش اصول حاکم بر مبنای نظری هنرهای تجسمی، برخورداری از دانش روز دنیا در این زمینه استفاده از دستاوردهای ارزشمند هنرهای اصیل ایران زمین، برخورداری از تجارب صنعتگران و سازندگان مواد و مصالح مورد استفاده در این تخصص، شناسایی مراحل و فرایند طراحی معماری داخلی و برخورداری از اصول تعامل حقوقی-اقتصادی با سفارش دهندگان پروژه ها می‌باشد.

لذا مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان امیدوار است با توکل بر عنایت حضرت باریتعالی، دیدگاه های علمی اساتید و مدرسین بزرگوار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تجربیات منتیج از همایش های پیشین و کمک و مساعدت حامیان این همایش در زمینه های مختلف، بتواند بیش از پیش نتایج و اهداف فوق الذکر را در ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ محقق ساخته و در مقابل مراجعین به این همایش سربلند گردد.

 

اهداف همایش

  • ایجاد بستری برای پژوهش پیرامون طراحی داخلی
  • تبیین جایگاه حرفه ای معماری داخلی در جامعه
  • زمینه سازی تدوین و ارتقاء سطح آموزش های علمی و مهارتی معماری داخلی
  • ایجاد ارتباطات میان رشته ای لازم برای قوام یافتن حرفه معماری داخلی
  • شناخت وضعیت موجود و پیش بینی آینده فرآوری حرفه
  • معرفی فنون و دستاوردهای علمی نوین در حوزه معماری داخلی و دکوراسیون