ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

 
 
  • دبیر همایش
دكتر محمد مهدي پوستين دوز
دكتري معماري از دانشگاه شهيد بهشتي
عضو هيات علمي دانشكده معماري دانشگاه هنر اصفهان
تاليف كتاب ” گامي به سوي چگونگي معماري الهي “
 
  • دبیر علمی همایش
مهندس امير محمد اخوان
كارشناس ارشد معماري منظر دانشگاه شهيد بهشتي
 
 
 
  • دبیر اجرایی همایش
مهندس مهران بكايي
 
كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان
عضو هیأت علمی و رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
 
 
  • اعضاء کمیته اجرایی
آسیه کریمپور

محبوبه عباسی
 
معین شمشیرگران
 
محبوبه رستگار پناه
 
مریم کیانی
 
فروغ اشرافی
 
محمدرضا خليليان

شاهرخ مرداني
 
 
و . . .