اعضاء کمیته سیاست گزاری

صفحه اصلی > اعضاء کمیته سیاست گزاری

جناب آقای دكتر محمد مهدي پوستين دوز
دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي
عضو هیأت علمي دانشكده معماري دانشگاه هنر اصفهان
 

 جناب آقای ژان مارک کاسترو
معمار برجسته فرانسوی و مشاور و طراح
 
 
جناب آقای دكتر عليرضا مستغني
دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي
عضو هیأت علمي دانشگاه هنر تهران
 
 
 
 
جناب آقای دكتر حسين پورمهدي قائم مقامي
دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران
عضو هیأت علمي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد
 
 
 
 
جناب آقای دکتر فرهنگ مظفر
دکترای معماری با گرايش طراحی فضاهای آموزشی
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 
 
 
 
جناب آقای دکتر مسعود وحدت طلب
دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران
عضو هیأت علمی دانشکده معماري و شهر سازي دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
 
 
 
 
دکتر فرهاد کاظمیان
دکترای معماری و شهرسازی
عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس بین الملل کیش
 
 
 
 
مهندس مهران بکائی
کارشناسی ارشد عمران – سازه از دانشگاه صنعتی اصفهان
عضو هیأت علمی ریاست موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
 
 
 
جناب آقای مهندس ادیب
عضو هیأت علمی ریاست موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
 
 
 
مهندس امير محمد اخوان صراف
كارشناس ارشد معماري منظر دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 
 
 
 
سرکار خانم فروزان سلطانی
دانشجوی دکتری مدیریت
 
 
 
دكتر آزاده خاكي
دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 
 
 
دکتر حسین یقینی
 عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان