اعضاء کمیته علمی مقالات

صفحه اصلی > اعضاء کمیته علمی مقالات

به ترتيب حروف الفبا:
 

مهندس فرهاد احمدی ( دانشگاه شهید بهشتی(

دکتر احمد اخلاصی ( دانشگاه علم و صنعت ایران(

مهندس امیر محمد اخوان صراف ( موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان(

دکتر حسن اکبری ( دانشگاه محقق اردبیلی(

مهندس شهرزاد اعتمادی (مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان(

مهندس علی اکبر امینی ( دانشگاه کاشان(

دکتر هوتن ایروانی (دانشگاه آزاد اسلامی اردستان(

دکتر نادیه ایمانی ( دانشگاه هنر تهران(

دکتر مازیار آصفی ( دانشگاه هنراسلامی تبریز(

مهندس حمید بانک ( موسسه آموزش عالی دانش پژوهان(

 مهندس فرشاد برجیان ( پردیس بین المللی کیش(

 مهندس مهران بکایی ( موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان(

 دکتر آزیتا بلالی اسکویی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز(

دکتر محمد بهاروند ( دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (

دکتر حسین پور مهدی قائم مقامی ( دانشگاه یزد(

مهندس حسین پور نادری ( دانشگاه هنر اصفهان(

دکتر محمد مهدی پوستین دوز ( دانشگاه هنر اصفهان(

مهندس ناصر پیرمرادیان ( دانشکده فنی مهاجر(

مهندس افسانه تائبی ( موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان(

 دکتر مهران جمشیدی (دانشگاه آزاد اسلامی اردستان(

مهندس علی اکبر جهانگیری ( مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی(

دکتر توحید حاتمی خانقاهی ( دانشگاه محقق اردبیلی(

 دکتر آزاده خاکی ( دانشگاه شهید بهشتی(

دکتر جواد دیواندری ( دانشگاه کاشان(

مهندس روح اله رحیمی ( دانشگاه هنر و معماری مازندران(

مهندس هومن زندیه ( موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان(

 دکتر بهرام شاهدی ( دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان(

دکتر امیرحسین شبانی(دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد(

دکتر اسماعیل ضرغامی ( دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(

دکتر محمد علی آبادی ( دانشگاه شیراز(

 مهندس فروغ عموئیان ( دانشگاه مازندران(

دکتر لیلا کریمی فرد ( دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب (

دکتر شهاب کریمی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد(

دکتر ناصر کلینی ممقانی ( دانشگاه علم و صنعت ایران(

دکتر مصطفی کیانی ( دانشگاه هنراصفهان(

دکتر ابوذر مجلسی کوپائی ( دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر(

دکتر عبدالرضا محسنی ( دانشگاه هنر تهران(

دکتر مهدی محمودی کامل آباد (دانشگاه هنر اصفهان(

دکتر لیلا مدقالچی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز(

 دکتر علیرضا مستغنی ( دانشگاه هنر تهران(

دکتر محمد مسعود ( دانشگاه هنر اصفهان(

دکتر فرهنگ مظفر ( دانشگاه علم و صنعت ایران(

مهندس نادر ملکی ( مؤسسه آموزش عالی امین فولاد شهر(

مهندس سیامک مهجوریان ( دانشگاه شمال(

دکتر جمال الدین مهدی نژاد ( دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(

 مهندس  میثم منصوری ( مؤسسه آموزش عالی سپهر اصفهان(

مهندس سید محسن موسوی ( دانشگاه مازندران(

دکتر کوروش مومنی ( دانشگاه صنعتی جندی شاپور(

دکتر مسعود وحدت طلب ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز(

دکتر حسین یقینی ( دانشگاه اصفهان(